965 58 33 01 - Carrer Major, 21, 03791 Fleix

” De conformitat amb la Convocatòria per a la concessió de subvencions no dineràries a Ajuntaments, consistents en el subministrament de vehicles elèctrics purs o etiqueta ambiental CERTO adquirits per l’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT, en l’anualitat 2020, l’Ajuntament de La Vall de Laguar ha resultat beneficiari d’aquesta, segons Resolució publicada en el BOP d’Alacant 237 de 14.12.2020, amb les següents actuacions:

– Turisme 100% elèctric, amb tracció 4×2 i autonomia superior a 200, per import de 29.000 €, amb la finalitat de prestació “Seguretat i ordre públic”.

A l’efecte del compliment de la Base Sisena, Punt Quatre, de la referida Convocatòria”.

Aumentar tamaño
Contraste

Pin It on Pinterest

Share This